Chat Với chúng tôi!
Đào tạo
Cắt rập cứng
Hỗ trợ trực tuyến
0988.909.679 0988.909.679
0988.909.679
info@thietkerap.net

Đào tạo

Đào tạo

THIẾT KẾ RẬP THỜI TRANG BẰNG OPITITEX P.1

Đăng lúc: 07-10-2016 09:24:46 AM - Đã xem: 1629

Chuyên đào tạo và dạy thiết kế rập thời trang bằng tay và trên phần mêm Gerber và Opititex tại các quận ở Hồ Chí Minh, đặc biệt nhận dạy tận nhà...

PHẦN 1: TOOL BOX OPTITEX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ RẬP 

 Chuyên đào tạo và dạy thiết kế rập thời trang bằng tay và trên phần mêm Gerber và Opititex tại các quận ở Hồ Chí Minh, đặc biệt nhận dạy tận nhà...

thietkerap.net

2.Window Tools: Một số lệnh cơ bản trong Window.
2.1 New( Ctrl+ N): Tạo mới
2.2 Open file( Ctrl+ O): Mở file đã có
2.3 Save( Ctrl+ S): Lưu file
2.4 Undo( Ctrl+ Z): Trả lại ( lùi lại)bước lệnh đã thực hiện.
2.5 Excel Report: Xuất thông tin chi tiết ra Excel file
2.6 Print( Ctrl+ P): Xuất file ra máy in văn phòng
2.7 Plot( Ctrl+ L): Xuất file ra máy vẽ Sơ đồ
2.8 Digitizer: Nhập mẫu.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
3.General Tools:
3.1 Select tool ( Z): Kết thúc lệnh
3.2 Select Internal( Shift +I): Lệnh chọn đường nội vi
3.3 Delete( Backspace): Xóa điểm, đường nội vi hoặc chi tiết trên màn
hình.
3.4 Text( T): Lệnh tạo các dòng ghi chú.
3.5 Measure(Ctrl+D) : Lệnh đo thông số.
3.6 Arrange on Working Area( Ctrl +K): Sắp xếp các chi tiết trên vùng
làm việc.
3.7 Select Segment: chọn đường segment
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
4. Update Pieces:Cập nhật và chuyển đổi chi tiết.
4.1 Replace Old: Trả chi tiêt trên vùng làm việc về Piece Window
4.2 Refresh Old :Tạo mới chi tiết trên Piece Window giống chi tiết
được lựa chọn dưới màn hình.
4.3 Remove Active: Xóa tạm thời chi tiết đang được chọn
4.4 Save Active as New: Lưu chi tiết đã được chỉnh sửa đồng thời giữ lại
chi tiết trước đó .
4.5 Separate Piece: Hiển thị các chi tiết được chọn và ẩn các cho tiết
còn lại.
4.6 Swap Piece: Hoán đổi hình dạng của chi tiết trên Piece Window và
hình dạng của chi tiết dưới màn hình.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ

5. Point & Notches: Nhóm lệnh tạo điểm và dấu bấm:
5.1 Point on Contour (O):
Tạo điểm tùy ý trên đường bao chi tiết hoặc các đường nội vi của chi
tiết.
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Click chuột trái trên đường bao của chi tiết hoặc đường nội vi. Kết hợp
với phím Atl để tạo điểm có khoảng cách xác định. Lúc này hộp thoại
Point Attributes xuất hiện trên màn hình.
Point Type: cho phép chọn điểm được tạo ra là điểm nhảy size ( Grade)
hay điểm cong ( Curve).
Move point along contour : chọn hay bỏ chọn ô này cho phép điểm
được tạo ra dọc theo đường hay theo tọa độ điểm.
Absolute: Tính theo đơn vị thiết kế
Previous Point: Tính từ điểm đầu của đường ( tính theo chiều kim đồng
hồ và tính từ điểm nhảy size tới điểm nhảy size).
Next Point: Tính từ điểm kế tiếp trên đường.
Proportion: Tính theo phần trăm.
- Điền giá trị vào hộp thoại.
- Click chuột phải chọn Select tool ( Z) để kết thúc lệnh.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
5.2 Add Point:
Tạo điểm bên trong hay bên ngoài chi tiết, làm biến đổi hình dạng ban
đầu của chi tiết theo điểm được tạo.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chuột trái tạo điểm
- Click chuột phải chọn Select tool( nhấn phím Z) để kết thúc
lệnh.

thietkerap.net
5.3 Start Point:
Xác định điểm đầu tiên của chi tiết.
Trước tiên phải thực hiện thao tác làm xuất hiện số thứ tự điểm nằm
trên chi tiết nhấn F10. Trong mục Contour Point bỏ chọn mục Number.
Thao tác : - Chọn lệnh.
- Click chuột trái lên điểm. Lúc này trên thứ tự điểm trên chi
tiết đã được thay đổi.
- Click chuột phải chọn Select tool ( nhấn phím Z) để kết thúc
lệnh.
thietkerap.net
5.4 Preference Point:
Công cụ này được sử dụng chỉ để tạo thêm các điểm có tác dụng tham
khảo. Các điểm này sẽ không được thể hiện khi in, cắt rập.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chuột trái tại bất kì điểm nào bên trong hoặc bên ngoài chi
tiết. Nhấn phím Alt để mở hộp thoại và xác đinh vị trí của điểm tạo ra
theo 1 điểm đã được xác định.
- Click phải chọn Select tool( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh.
5.5 Notch (N)
Tạo dấu bầm tùy ý cho chi tiết.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chuột trái lên đường bao của chi tiết, lúc này dấu bấm sẽ
được tạo trên chi tiết.
- Click phải chọn Select tool( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh. Mỗi
dấu bấm được tạo đều có Properties ( xem phâng Properties).
thietkerap.net
5.6 Notch on Point( Shift +N)
Tạo dấu bấm cho điểm.
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Click chuột trái lên điểm cần tạo dấu bấm.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phím Z).
5.7 Add Point to Notches ( Ctrl +Shift + N)
Tạo các điểm cho tất cả các dấu bấm
Sau khi chọn lệnh, xuất hiện hộp thoại
*All Pieces in the File: tạo cho tất cả các chi tiết trong file hiện hành.
* All Pieces on Working Area : Tạo cho tất cả các chi tiết đang nằm trong
cùng một vùng làm việc
*All selected Pieces: Cho tất cả các chi tiết được chọn
* Current Piece only. Chỉ tạo cho chi tiết đang được chọn
Chọn Ok để thực hiện lệnh.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
5.8 Button( Ctrl+ Alt+ B):
Tạo nút (cúc hoặc khuy)
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Click chuột trái tại vị trí tạo nút.
Với mỗi núc được tạo thành đều có Properties:
Name : tên cúc
Radius : bán kính
Location : vị trí tâm của cúc (X,Y).
Duplicate : số lượng cúc sẽ được tạo ra thêm
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ

5.9 Line of Buttons:
Tạo đường nút(cúc)
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Xác định điểm đầu cho đoạn.
- Xác định điểm cuối cho đoạn
Xuất hiện bảng hội thoại, điền thông số cho bảng;
Number and Placement of buttons: Số và vị trí nút trên đoạn thẳng
*Along Line : số nút trên đoạn thẳng
* before line: phía bên trên(trước)của đoạn
* After line : phía bên dưới(sau) của đoạn
*Distance: khoảng cách giữa các nút.
* size: gán cho size nào thì chọn size đó.
* On first point : nút sẽ được tạo từ điểm đầu mút.
*On last point : các nút sẽ được tạo từ điểm cuối cùng
Plotting and Cutting time : Thời gian in và cắt
Before the External Contour: Trước đường bao của chi tiết.
After the External Contour: Sau đường bao của chi tiết.
Radius: Bán kính nút
Command: yêu cầu đối với núc khi in, cắt rập.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ

5.10 Add Lines:
Thêm các đoạn đứt khúc thẳng hàng.
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Xác định điểm đầu cho đoạn.
- Xác định điểm cuối cho đoạn
Xuất hiện bảng hội thoại, điền thông số cho bảng;
Number : số đoạn sẽ được tạo ra
Distance: khoảng cách từ điểm đầu mút đến điểm cuối cùng
Line Length: độ dài của từng đoạn nhỏ
Blank Length: độ hở giữa các đoạn nhỏ.
Điền giá trị vào hộp thoại, nhấn Ok để thực hiện lệnh.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
5.11 Circle ( Ctri+ Alt+ C)
Tạo vòng tròn
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm làm tâm của đường tròn, sau đó di chuyển chuột
trái để lấy bán kính của đường tròn.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phím Z).
Muốn thay đổi thông số của đường tròn, nháy đúp chuột trái vào vòng
tròn, hiện ra của sổ “Properties”.
Tại cửa sổ này ta có thể thay đổi thông số của đường tròn.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ

5.12 Circle 3 Points:
Tạo đường tròn qua 3 điểm.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chuột trái chọn điểm đầu tiên, chọn điểm thứ hai và chọn
điểm thứ ba tùy ý.
Sau khi vẽ được đường tròn ,muốn thay đổi thông số của đường tròn ta
làm tương tự như lệnh vẽ đường tròn.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z).

thietkerap.net
6. Movement: Nhóm các lệnh di chuyển
6.1 Move point( M):
Di chuyển từng điểm một
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Click chuột trái chọn điểm cần di chuyền, kéo chuột di chuyển
theo hướng tùy ý.
Nhấn phím “Alt” trước khi nhả chuột, xuất hiện một bảng thông số tọa độ
của điểm di chuyển( nếu bảng này không di chuyển sau khi xuất hiện điểm),
điền thông số di chuyển cho điểm theo trục tọa độ XY rồi nhấn OK để thực
hiện lệnh.
- Click phải chọn Select tool( nhấn phím Z) để kết thúc lệnh.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
6.2 Move Along
Di chuyển điểm dọc theo đường bao của chi tiết.
Thao tác: - Chọn lệnh,
- Chọn điểm cần di chuyển, di chuyển theo hướng tùy ý trên
đường bao của chi tiết. Muốn hiện bảng thông số nhấn “Alt” trước khi nhả
chuột và điền thông số di chuyển cho điểm. Muốn di chuyển điểm ra ngoài
chi tiết trước khi nhả chuột nhấn phím Shift, lúc này điểm di chuyển sẽ
được di chuyển ra ngoài chi tiết.
- Click phải chuột chọn Select tool ( Z) kết thúc lệnh.

thietkerap.net
6.3 Move Proportional( Ctrl + M):
Di chuyển tập hợp các điểm tương ứng.
Lệnh này nhận 2 điểm làm trục cố định
Lệnh này có thể gây ra sự biến dạng hình của khối tập hợp điểm.
Thao tác: - Chọn lệnh,
- Chọn điểm đầu của khối tập hợp điểm cần thay đổi
- Chọn điểm cuối của khối tập hợp điểm cần thay đổi (chọn theo
chiều kim đồng hồ).
- Chọn một điểm bên trong của các điểm vừa chọn rồi di chuyển
điểm đó theo hướng tùy chọn.
- Nhấp và giữ chuột trái để di chuyển tập hợp điểm theo một
đường cong mới.
- Click phải chọn Select tool( Z) kết thúc lệnh.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
thietkerap.net
6.4 Move Fixed segment(Move parallelly)( Ctrl+ Shift+ M):
Di chuyển song song
Lệnh này nhận 2 điểm làm trục cố định
Khi dung lệnh này không gây ra sự biến dạng của đường đã chọn.
Thao tác: - Chọn lệnh,
- Chọn điểm đầu của khối tập hợp điểm cần thay đổi
- Chọn điểm cuối của khối tập hợp điểm cần thay đổi
- Chọn một điểm bên trong của các điểm vừa chọn rồi di chuyển điểm đó theo hướng tùy chọn.
- Nhấp chuột trái để di chuyển tập hợp điểm theo một đường cong mới.
6.5 Move Points ( Ctrl+ Alt+ M)
Di chuyển cùng lúc nhiều điểm (với tọa độ từng điểm) Trước tiên phải thực hiện thao tác làm xuất hiện các số của điểm. Trên thanh
Menu, chọn view, chọn view & selection ( F10).xuất hiện thanh công cụ view & selection bên trái màn hình.
thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
Bỏ chọn tại điểm Number trong mục Contour point. Sẽ xuất hiện các số đánh dấu (tên) của mỗi điểm.
Chọn đánh dấu X vào Number trong mục contour point, các con số đánh dầu sẽ ẩn đi.
Thao tác: - Chọn điểm đầu tiên trong tập hợp điểm cần di chuyển
- Chọn điểm cuối của tập hợp điểm cần di chuyển.
- Chọn một điểm bất kì bên trong của các điểm vừa chọn rồi kéo, di chuyển điểm đó. Sau khi nhả trái chuột ta sẽ thấy xuất hiện một
bảng thông số về tọa độ của các
điểm với các tên(bằng số) của nó.
Sau khi thay đổi giá trị tọa độ tương ứng với từng điểm.
+ Chọn preview để kiểm tra lại
+ Chọn reset để trả về giá trị ban đầu, muốn tạo thêm một đường ngoại vi mới thì chọn” Create new contour”.Đồng ý với sự thay đổi nhấn “ok”,
không đồng ý thì nhấn “Cancel”hoặc hủy lệnh .
thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
6.6 Multi Move( Q):
Di chuyển nhiều điểm cùng một lúc( tăng rập).
Thao tác: - Chọn lệnh
- Di chuyển chuột vẽ đường bao bao tất cả các điểm cần di chuyển.Chọn một điểm trong các điểm vừa mới chọn, kéo di chuyển theo
hướng tùy ý. Kết hợp với phím Alt để di chuyển tất cả các điểm với một khoảng cách xác định.
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( hoặc nhấn phím Z).
6.7 Move Sub- segment:
Di chuyển đoạn nằm giữa hai điểm cố định
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn 2 điểm định vị cho đoạn cố định
- Chọn 2 điểm bên trong đoạn vừa chọn( đoạn này sẽ không thay đổi kích thước trong quá trình di chuyển)
- Kéo di chuyển đoạn định vị theo hướng tùy ý.
6.8 Rotate Sub-segment:
Xoay các điểm nằm giữa 2 điểm cố định
Thao tác: - Chọn 2 điểm làm điểm cố định cho đoạn cần xoay
- Chọn 2 điểm bên trong làm đoạn cố định cho điểm cần xoay, sau đó xoay 2 điểm này theo hướng tùy ý.

PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
6.9 Move Piece:
Di chuyển chi tiết
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn chi tiết cần di chuyển,giữ chuột trái kéo thả chi tiết bất cứ nơi nào trên màn hình. Có thể sử dụng phím “cách” trên bàn phím.
6.10 Move Piece on Piece:
Di chuyển chi tiết này chồng lên chi tiết khác
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm trên chi tiết thứ nhất, chọn một điểm trên chi tiết thứ 2, xuất hiện bảng hội thoại.
To Previous Point: theo hướng của điểm đầu
To Next Point: theo hướng của điểm thứ hai
Flip Moving Piece: Lật theo hướng di chuyển chi tiết.
Apply: Đồng ý với hướng đã di chuyển.
Close: Đóng hộp thoại Move Piece on Piece
Nếu chọn Yes chi tiết sẽ trả về vị trí ban đầu.
Nếu chọn No, chi tiết sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại
Propriety information of Optitex ©2012 27|
Propriety information of Optitex ©2012
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
Apply: Đồng ý với hướng đã di chuyển.
Close: Đóng hộp thoại Move Piece on Piece
Nếu chọn Yes chi tiết sẽ trả về vị trí ban đầu.
Nếu chọn No, chi tiết sẽ giữ nguyên vị trí hiện tại
6.11 Move or Copy internal( I):
Di chuyển hoặc copy đường nội vi
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn đường nội vi cần di chuyển và kéo nó tới vị trí cần thay đổi
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phím Z).
Propriety information of Optitex ©2012 28|
Propriety information of Optitex ©2012
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
6.12 Walk( W):
So rập(kiểm tra độ ăn khớp của rập)
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn một điểm trên chi tiết 1, chọn một điểm trên chi
tiết 2, sau đó bấm trái chuột theo đường bao của một trong 2 chi
tiết.
- Sau khi thực hiện xong, nhấn phím “Z” hoặc chữ
“End”( trên bàn phím) hoặc nhấp phải chuột chọn select tool để
kết thúc lệnh.
Khi hủy lệnh chọn “Yes” để trả chi tiết về vị trí ban đầu. Chọn
“No” để giữ nguyên vị trí của 2 chi tiết.
6.13 Align Point( G):
Sắp xếp các điểm thẳng hàng(chỉnh, canh điểm).
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu và điểm cuối để định vị cho đoạn
thẳng có chứa các điểm cần sắp xếp.
Xuất hiện bảng hộp thoại
Align point
* fist : điểm đầu
* Last: điểm cuối
All points : tất cả các điểm
By Angle : Canh theo góc
Horizontal: canh theo phương nằm ngang
Vertical : canh theo phương thẳng đứng
Align all between selected points: canh tất cả các điểm bên
trong
Cancel : hủy lệnh
thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
6.14 Align Vertical:
Canh theo phương đứng(sắp xấp các điểm theo phương thẳng đứng).
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm làm trục theo phương thẳng đứng
- Chọn các điểm muốn di chuyển. Các điểm mới chọn này sẽ thẳng hàng theo phương thẳng đứng của điểm đầu tiên.
6.15 Align Horizontal:
Canh theo phương ngang(sắp xấp các điểm theo phương ngang).
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm làm trục nằm ngang
- Chọn các điểm muốn di chuyển theo phương ngang của trục. Các điểm mới chọn này sẽ thẳng hàng theo phương
ngang của điểm đầu tiên.
6.16 Align by Line:
Canh theo đoạn ( Sắp xếp các điểm theo đoạn)
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn điểm đầu của đoạn
- Chọn điểm cuối cho đoạn
- Chọn các điểm cần di chuyển theo hướng đoạn đã chọn
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( nhấn phim Z )

PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
6.17 Grade Notch:
Di chuyển dấu bấm
Sau khi chọn lệnh, click đúp chuột trái vào dấu bấm cần di chuyển ,
xuất hiện hộp hội thoại
Sizes : tên size
Color : màu của size
Distance : khoảng cách sẽ dịch chuyển cho các size
Dịch sang phải là số +
Dịch sang trái là số -4. Apply : thực hiện lệnh
5. Reset : trả về giá trị ban đầu.
6. Close : đóng, kết thúc lệnh.
7. Rotation:nhóm lệnh xoay lật
7.1 Rotate Piece( R):
Xoay chi tiết quanh một điểm.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm bất kỳ làm tâm xoay, giữ trái chuột và
xoay theo hướng
Tại bảng Angle of Rotation, điền các thông số như
+ Angle: góc quay tùy chọn, có thể chọn góc ở các nút bên dưới.
+ Distance : khoảng cách.
- Click vào nút OK để chi tiết xoay theo đúng góc chọn.
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím
Z).
thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
7.2 Rotate Contour or Text:
Xoay đường Contour (đường bao) hoặc xoay đoạn văn bản
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một đoạn đường bao bất kỳ của chi tiết, xoay theo
hướng tùy ý(hoặc điền thông tin vào bảng thông số).
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh hoặc
nhấn phím Z.

thietkerap.net
7.3 Rotate:
Xoay chi tiết
Thao tác: - Chọn chi tiết cần xoay.
- Chọn Rotate trên thanh công cụ. Xuất hiện bảng thông
số
Angle : góc xoay.
Rotate left : Xoay trái
Rotate right: xoay phải
Piece : cả chi tiết
Selected Internals : xoay đường canh sợi
Piece over Baseline: chỉ xoay chi tiết, không xoay đường canh sợi.
- Click vào nút Rotate Left để xoay chi tiết về hướng bên
trái, Rotate Right để xoay chi tiết về hướng bên phải.
- Tắt hộp thoại để kết thúc lệnh.
thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
7.4 Rotate Segment:
Xoay đọan (trên đường contour, hoặc đường nội vi) xung quanh
một điểm.
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn một điểm tùy ý làm tâm xoay,
- Chọn điểm đầu của đoạn cần xoay,
- Chọn điểm cuối của đoạn cần xoay,
- Chọn một điểm bất kỳ bên trong đoạn vừa chọn và xoay
theo hướng tùy ý. Lúc này hộp thoại Angle of Rotate:
Angle: góc xoay.
Distance: Khoảng cách xoay
- Chọn OK trong trường hợp điền góc xoay vào Angle
hoặc khoảng cách xoay Distance.
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím
Z).

thietkerap.net
7.5 Rotate to Horizontal(-):
Xoay chi tiết theo phương ngang.
Thao tác: - Chọn điểm đầu cho đoạn cần xoay.
- Chọn điểm cuối của đoạn cần xoay.
- Chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
*Giữ “Shilf” trước khi chọn điểm thứ 2 thì sẽ xoay theo phương
đứng.
thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
7.6 Rotate to Vertical( Shift + -):
Xoay chi tiết theo phương thẳng đứng.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu cho đoạn cần xoay.
- Chọn điểm cuối của đoạn cần xoay.
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Phím Z).
*Giữ “Shilf” trước khi chọn điểm thứ 2 thì sẽ xoay theo phương ngang.
7.7 Rotate CW( ]):
Xoay vuông góc “theo”chiều kim đồng hồ
Thao tác: - Chọn chi tiết cần xoay.
- Click chọn lệnh, chi tiết sẽ tự động xoay vuông góc theo chiều kim đồng hồ.
7.8 Rotate CCW( [ ):
Xoay vuông góc “ngược”chiều kim đồng hồ.
Thao tác: - Chọn chi tiết cần xoay.
- Click chọn lệnh, chi tiết sẽ xoay vuông góc ngược chiều kim đồng hồ.
7.9 Flip Horizontally( Shift + = ):
Lật chi tiết ( đường nội vi) đối xứng theo phương dọc.
Thao tác: - Chọn chi tiết cần lật ( đường nội vi).
- Click chọn lệnh, chi tiết ( đường nội vi ) sẽ lật đối xứng theo chiều dọc.
Propriety information of Optitex ©2012 34|
Propriety information of Optitex ©2012
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
7.10 Flip Vertically( =):
Lật chi tiết ( đường nội vi) đối xứng theo phương ngang.
Thao tác: - Chọn chi tiết( đường nội vi) cần lật theo phương ngang.
- Click chọn lệnh, chi tiết( đường nội vi) sẽ lật đối xứng sang phương ngang.
7.11 Flip Along ( Ctrl + =):
Lật chi tiết ( đường nội vi) đối xứng theo một đường thẳng.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chọn đường làm trục đối xứng.
- Click chọn chi tiết ( đường nội vi) cần lật, chi tiết( đường nội vi) sẽ lật đối sứng theo đường đã chọn. Đối với đường nội vi:
muốn lật đường đối xứng theo trục đồng thời vẫn giữ lại đường nội vi ban đầu thì sau khi chọn đường làm trục đối xứng nhấn phím “
Ctrl” rồi chọn đường cần lật. Lúc này sẽ có 2 đường nội vi đối xứng nhau qua một trục.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
7.12 Text Direction:
Lật dòng ghi chú theo một đường cho trước.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn đường
- Chọn dòng ghi chú, lúc này dòng ghi chú sẽ lật theo đã chọn.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z)

 
giohang
Giỏ hàng