Chat Với chúng tôi!
Đào tạo
Cắt rập cứng
Hỗ trợ trực tuyến
0988.909.679 0988.909.679
0988.909.679
info@thietkerap.net

Đào tạo

Đào tạo

THIẾT KẾ RẬP THỜI TRANG BẰNG OPITITEX P.2

Đăng lúc: 08-10-2016 08:35:27 AM - Đã xem: 1664

Chuyên đào tạo và dạy thiết kế rập thời trang bằng tay và trên phần mêm Gerber và Opititex tại các quận ở Hồ Chí Minh, đặc biệt nhận dạy tận nhà...

PHẦN 1: TOOL BOX OPTITEX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ RẬP 

 Chuyên đào tạo và dạy thiết kế rập thời trang bằng tay và trên phần mêm Gerber và Opititex tại các quận ở Hồ Chí Minh, đặc biệt nhận dạy tận nhà...

 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
8. Build & Cut: Nhóm lệnh về bóc tách, lật đối xứng và cắt chi tiết:
8.1 Join Pieces( J):
Kết nối hai chi tiết thành một chi tiết.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm cần nối trên chi tiết 1
- Chọn một điểm Cần nối trên chi tiết 2. Xuất hiện bảng hội thoại 
Change Direction: thay đổi hướng đang hiển thị
Delete Seam: xóa đường may
Move Pieces alongside only: chỉ ghép 2 chi tiết lại với nhau nhưng không 
nối 2 chi tiết thành một.
- Chọn OK để thực hiện lệnh nối hai chi tiết.
- Chọn Select tool để kết thúc lệnh (phím Z).
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
8.2 Cut Piece ( C):
Cắt chi tiết
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm làm đầu đường cắt
- Chọn điểm cuối. Nếu muốn cắt theo đường cong tự do thì 
sau khi chọn điểm đầu nhấn phím “ Shift” vẽ đường cong muốn cắt theo. 
Xuất hiện bảng hội thoại
Do you want to align cutting by base size: bạn muốn cắt theo size cơ bản 
không?
Bảng tạo đường may cho đường vừa cắt
*Start Seam : tạo đường may cho điểm đầu
*End Seam: tạo đường may cho điểm cuối
*Corner Seam: góc đường may
*Seam width: độ rộng đường may.
*Variable: Biên
*Keep Grading: giữ điểm chính
- Click chọn OK 
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
8.3 Cut along internal ( Ctrl + Shift + C):
Cắt theo đường nội vi(đường nối với đường bao)
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn đường nội vi cần cắt, hiện ra bảng tạo đường may, điền thông số vào bảng.
- OK
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
8.4 Fold Out ( Ctrl + Shift +F):
Mở chi tiết
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn trục đối xứng
- Click Chọn đường nội vi muống mở ra ngoài.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z).
8.5 Fold In ( Shift + F): 
Gập chi tiết
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu cho trục đối xứng, chọn điểm cuối cho trục đối xứng. Sau khi chọn xong trục phần bên ngoài sẽ tự lật vào bên 
trong.
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( phím Z)
8.6 Point to Point Fold: 
Gập chi tiết theo điểm
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Click chọn điểm đầu, click chọn điểm thứ hai, lúc này trên rập 2 điểm này được gập vào nhau.
- Click phải chọn Select tool kết thúc lênh,( Z).
8.7 Build Piece ( B):
Bóc, tách chi tiết theo khối.
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Click chọn vào các khối cần bóc tách.
- Click chọn vào khối một lần nữa để thực hiện lệnh. Chi tiết sẽ được tạo ra.
- Chọn Select tool để kết thúc lệnh (Z). Đưa chi tiết ra ngoài. 
Propriety information of Optitex ©2012 38|
Propriety information of Optitex ©2012
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
8.8 Trace Segments( Ctrl + B):
Bóc, tách chi tiết theo đường.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn lần lượt các đường cần bóc tách, sau khi kết nối 
thành một đường bao kín nhấn 
_“Yes” để đồng ý thực hiện lệnh. 
_“No”để hủy lệnh.
- Click phải chọn Select tool kết thúc lệnh( Z).
8.9 Trace Piece ( Ctrl+ Shift+ B): 
Bóc phần chung của hai chi tiết chồng lênh nhau.
Thao tác: - Chọn đường thứ nhất của chi tiết thứ nhất (chi tiết đang 
được chọn).
- Chọn đường thứ 2 của chi tiết thứ 2, sau đó click trái 
chuột vào khoảng trồng ở giữa phần chung của 2 chi tiết chồng lên 
nhau, lúc này chi tiết mới là phần chung của 2 chi tiết được tạo 
thành.
8.10 Build Zone( Ctrl+ Shift+ Z):
Bóc, tách chi tiết có sự liên kết theo khối.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Nhấp chuột trái hai lần liên tiếp vào khối cần bóc.
- Vào Properties của chi tiết nhấp chọn “ Create” 
Một chi tiết mới sẽ được tạo ra. Tạo chi tiết theo cách này có thể 
giúp ta thay đổi chi tiết gốc thì chi tiết mới tạo ra cũng tự động thay 
đổi theo.
- Kết thúc lệnh (Z)
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
8.9 Trace Piece ( Ctrl+ Shift+ B): 
Bóc phần chung của hai chi tiết chồng lênh nhau.
Thao tác: - Chọn đường thứ nhất của chi tiết thứ nhất (chi tiết đang được chọn).
- Chọn đường thứ 2 của chi tiết thứ 2, sau đó click trái chuột vào khoảng trồng ở giữa phần chung của 2 chi tiết chồng lên nhau, lúc 
này chi tiết mới là phần chung của 2 chi tiết được tạo thành.
8.10 Build Zone( Ctrl+ Shift+ Z):
Bóc, tách chi tiết có sự liên kết theo khối.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Nhấp chuột trái hai lần liên tiếp vào khối cần bóc.
- Vào Properties của chi tiết nhấp chọn “ Create” 
Một chi tiết mới sẽ được tạo ra. Tạo chi tiết theo cách này có thể giúp ta thay đổi chi tiết gốc thì chi tiết mới tạo ra cũng tự động thay đổi theo.
- Kết thúc lệnh (Z)
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
8.11 Trace Zone( Shift+ Z): 
Bóc, tách chi tiết có sự liên kết theo đường.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn lần lượt các đường cần bóc tách, sau khi kết nối thành một đường bao kín nhấn 
- Vào Properties của chi tiết nhấp chọn “ Create” 
Một chi tiết mới sẽ được tạo ra. Tạo chi tiết theo cách này có thể giúp ta thay đổi chi tiết gốc thì chi tiết mới tạo 
ra cũng tự động thay đổi theo.
- Kết thúc lệnh (Z)
8.12 Swap Zone Segment: 
Cho phép thay đổi đường bao của Zone đã được tạo ra trong khối chi tiết có các đường nội vi có cùng điểm đầu 
và điểm cuối.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn vào đường của Zone muốn thay đổi, chọn vào đường thứ hai( hai đường này có cùng điểm 
đầu và điểm cuối). Vào Properties của chi tiết nhấp chọn “ Create” một chi tiết mới sẽ được tạo ra có đường 
bao thay đổi là đường đã chọn.
- Kết thúc lệnh.
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9. Cotourn: Nhóm các lệnh về đường bao:
9.1 Draft ( D): 
Công cụ Vẽ
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chuột tái tạo điểm đầu cho đường, di chuyển chuột, click chuột 
tạo điểm thứ 2.
- Nhấp chuột phải hai lần liên tiếp để kết thúc đường nhưng vẫn sử 
dụng công cụ.
- Select tool để kết thúc lệnh ( Z). 
Có thể vẽ đường cong bằng cách giữ “Shilf” trong quá trình vẽ
9.2 Cricles Tangent( Ctrl+ Shift+ Atl+ C):
Vẽ đường tiếp tuyến
*Vẽ đường giao nhau giữa 2 đường thẳng:chọn điểm đầu cho đường thứ nhất, 
chọn điểm thứ 2 trên đường thứ 2. Bảng hội thoại xuất hiện, điền thông số tọa 
độ cho 2 đầu đoạn thẳng
*Vẽ đường tiếp tuyến giữa hình tròn và đường thẳng,chọn một điểm trên đường 
tròn, chọn điểm trên đường thẳng, ta sẽ có đường tiếp tuyến.
*Vẽ đường tiếp tuyến giữa 2 hình tròn: chọn một điểm trên đường tròn thứ nhất, 
giữ “shilf”và chọn điểm thứ 2 trên đường tròn thứ 2,ta có đường tiếp tuyến giữa 
2 hình tròn.
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.3 Arc ( A):
Vẽ đường cong
Thao tác: - Chọn lệnh. 
- Chọn điểm đầu của đường, di chuyển chuột chọn điểm cuối của 
đường kéo chuột lúc này xuất hiện hộp thoại Create Arc:
Number of points along Arc: số điểm được tạo ra trên đường cong.
Radius: Bán kính
Distance: khoảng cách từ đường cũ ra đường mới.
Shift : Dời, lệch một khoảng cách nào đó
New Arc : tạo đường cong mới 
Contour change: thay thế đường bao thành đường cong mới vừa tạo.
- Điền các giá trị thích hợp vào hộp thoại 
- Click phải chọn Select tool kết thúc lệnh ( Z).
9.4 Wave: 
Vẽ đường lượn sóng
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn điểm đầu, điểm cuối của đường, di chuyển chuột lúc này hộp 
thoại Create Waves xuất hiện: 
Waves: số điểm định vị độ lượn sóng
Internal points on waves: Số điểm(nằm giữa 2 điểm định vị) trên đường lượn 
sóng
Height: độ cao của sóng
Angle: góc
Internal wave : tạo thành đường nội vi lượn song
Contour change: thay thế đường bao
- Điền các giá trị thích hợp vào hộp thoại 
- Click chuột phải chọn Select tool kết thúc lệnh ( Z).
thietkerap.net
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.5 Round Corner ( Ctrl+ R): 
Chuyển đổi góc chi tiết thành đường cong( bo góc). 
Thao tác:  - Chọn lệnh
- Click chọn vào điểm cần bo góc, lúc này hộp thoại Round Corner xuất hiện, nhập giá trị cho góc cần bo
- Điền giá trị bán kính góc vào hộp thoại, click OK để thực hiện lệnh.
- Click phải chọn Select tool( Z) để kết thúc lệnh
9.6 Cut Corner: 
Cắt góc vuông của chi tiết
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chọn vào điểm cần cắt, hộp thoại Cut Corner xuât hiện, nhập giá trị khoảng cách cần cắt rồi chọn OK.
- Click chuột phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
9.7 Smooth: 
Làm mượt(trơn) đường cong:
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đoạn thẳng cần làm trơn, điều chỉnh lại các điểm sao cho đường cong đẹp nhất bằng cách click vào các điểm. Sau đó 
giữ “Shilf” và click chuột vào màn hình để thực hiện lệnh.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh
9.8 Split Contour: 
Cắt đường thẳng thành các đoạn thẳng 
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click trái chuột tại điểm cần cắt, đoạn đó sẽ tự động chia thành 2 đoạn độc lập với nhau.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
Propriety information of Optitex ©2012 44|
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.9 Join Contours ( Shift+ J): 
Nối đường nội vi.
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Chọn vào điểm cần nối của đường thứ nhất, chọn vào điểm nối với đường thứ hai. Lúc này hai đường được nối thành một đường.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Phím Z).
9.10 Extend Contour as Curve:
Kéo dài them đường cong của đường bao.
Thao tác: - Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cong cần kéo dài.
- Chọn lệnh, xuất hiện hộp thoại Extend Contour as 
Point: Số điểm mới sẽ được tạo ra 
Length: Thông số chiều dài size 38 là 16.63 
Extend by:kéo dài thêm 3 đvi 
Extension Direction: chiều mở rộng của đường cong.
- Chọn thông số cần kéo dài, click OK 
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z).
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.11 Extend Internal ( E):
Kéo dài đường nội vi. 
Thao tác: - Chọn vào điểm cần kéo dài trên đường nội vi.
- Chọn lệnh, hộp thoại Extend Internal Contour xuất hiện.
To Reach External Line: Nối đường nội vi với đường bao
To Reach the seam Contour: Nối đường nội vi tới đường may
Extension Amount: Kéo dài đường nội vi theo thông số tùy chọn.
- Chọn Close để đóng hộp thoại
9.12 Trace and Trim( Ctrl + Shift + T): 
Cắt bỏ các phần thừa của đoạn giao nhau giữa đường và chi tiết( hoặc của 
các đường nội vi)
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chọn vào phần muốn giữ lại của đường.
- Click chọn vào chi tiết ( click vào đường nội vi còn lại nếu là các 
đường nội vi giao nhau) lúc này đoạn cần cắt sẽ được bỏ đi .
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z)
9.13 Trim ( Shift + T): 
Cắt bỏ các đoạn thừa của các đoạn giao nhau ( hoặc của chi tiết với đường 
nội vi).
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click chọn vào đoạn cần bỏ 
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z)
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.14 Lines Between Selected Segments: 
Tạo các đường song song giữa 2 đường
Dùng lệnh này sẽ tạo ra đường song song mới nằm giữa hai đường được 
chọn làm chuẩn.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường thứ nhất.
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường thứ hai. Điền số đường 
muốn tạo ra rồi nhấn OK.
- Click phải chọn select tool để kết thúc lệnh( Z).
9.15 Swap Segment: 
Chuyển đổi đường nội vi thành đường bao hoặc đường ngoại vi thành 
đường bao( đường này có điểm đầu và điểm cuối nằm trên đường bao của 
chi tiết).
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường trên chi tiết
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường nội/ ngoại vi . Xuất hiện 
bảng hội thoại.
-Fist points Swap : điểm đầu sẽ được thay đổi
-Last Points Swap: điểm cuối sẽ được thay đổi
- Choose Segments: thay đổi phân đoạn
Nếu muốn các đoạn chuyển đổi cho nhau khớp với các điểm mà ta đã chọn, 
tại mục” Shift point” chỉnh phím điều khiển trái phải để điểu chỉnh cho điểm 
đầu hoặc điểm cuối(được chọn ở phần “Point”phía trên trong bảng này)
- Cuối cùng nhấn OK để thực hiện lệnh.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.16 Create Parallel ( P):
Tạo đường song song với đường bao( đường nội vi)
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn đường cần tạo đường song song(chọn điểm đầu và điểm cuối theo chiều kim đồng hồ đối với đường bao còn đường nội vi thì 
click trái vào đường nội vi đó )..
- Điền giá trị thông số rồi nhấn OK.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( Z).
9.17 Extend in parallel ( Shift + P): 
Kéo dài đường bao theo đoạn song song:
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường bao cần kéo dài ( theo chiêu kim đồng hồ). Xuất hiện hộp thoại Extend Parallel, điền giá trị 
khoảng cách muốn kéo dài thêm.
Save old Contour as Seam: chuyển đường bao cũ thành đường may(đối với những chi tiết chưa có đường may).
- Click OK để thực hiện lệnh.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
9.18 Circle to Contour: 
Tạo các điểm nút cho đường tròn
Thao tác: - Chọn đường tròn cần tạo điểm
- Chọn lệnh” Circle to Contour”trên thanh công cụ Tool. Xuất hiện bảng hội thoại :
Points: Số điểm tạo ra
Angle: góc
Ok: đồng ý thực hiện lệnh.
9.19 Hole OverCut:
Tạo lổ(bấm)trên đường tròn
Chọn điểm cần tạo lổ trên đường tròn, nháy trái chuột
10. Half Symmetry:. 
10.1 Set Mirror Line ( Ctrl + Alt+ H):
Tạo đường gấp đôi.
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Chọn điểm đầu và điểm cuối cho đường gấp đôi. Chi tiết sẽ tự động mở đối xứng qua đường này.Ta có thể chỉnh sửa thay đổi trên 
cả phần chi tiết mới được tạo ra.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
10.2 Set Half ( H):
Lệnh mở đối xứng qua một trục.
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn 2 điểm để thiết lập trục đối xứng, chi tiết sẽ tự động mở đối xứng qua trục đó.Với lệnh này ta không thể chỉnh 
sửa được phần chi tiết mới được mở. Vì đó chỉ là phần chi tiết ảo.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.
10.3 Open Half ( Shift + H): 
Chuyển phần đối xứng ảo thành đối xứng thật.
Thao tác: - Chọn lệnh.
- Chọn chi tiết có phần ảo mà ta cần chỉnh sửa. Chọn lệnh “Open Half”hoặc bấm tổ hợp phím shift và H. Phần ảo của 
chi tiết mới được mở ra, vì đó chỉ là phần chi tiết ảo.
10.4 Close Half ( Ctrl +H):
Đóng phần đối xứng vừa mở 
Thao tác: - Chọn chi tiết muốn đóng đối xứng thật .
- Chọn lệnh Close Half 
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
11.Baseline:
Đường canh sợi
11.1 New Baseline ( Ctrl+ /):
Tạo đường canh sợi mới đối với những chi tiết có đường canh sợ chưa phù hợp về chiều dài
Thao tác: - Chọn chi tiết 
- Chọn lệnh, lúc đường canh sợ của chi tiết sẽ được điều chỉnh cho phù hợp.
11. 2 Rotate to Baseline ( Shift+ /): 
Xoay chi tiết theo đường canh sợi đối với chi tiết có hướng đi chưa đúng theo chiều canh sợi
Thao tác: - Chọn chi tiết.
- Chọn lệnh, lúc này chi tiết sẽ được xoay đúng theo hướng của đường canh sợi.
11.3 Baseline Direction( / ):
Xoay đường canh sợi theo hướng tùy chọn.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu và cuối của đường mà đường canh sợi sẽ song song. Đường canh sợi sẽ tự động xoay song song theo hướng của 
đường đã chọn.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z)
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
11.4 Baseline Perpendicular: 
Xoay đường canh sợi vuông góc với một đoạn vừa chọn.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu và cuối của đường mà đường canh sợi sẽ vuông góc, lúc này đường canh sợi sẽ tự động xoay vuông góc với 
đường đã chọn.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z)
12. Seam:
Các lệnh về đường may
12.1 Seam( S):
Tạo đường may:
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cần tạo đường may. Hộp thoại Seam Attributes xuất hiện:
Start Seam: kiểu đường may cho điểm đầu.
End Seam: kiểu đường may cho điểm cuối của đường.
Corner Seam: kiểu đường may các góc của đường.
Seam Width: Độ rộng của đường may.
Variable: Thiết lập giá trị khác cho đường may
Set last width: Thiết lập giá trị khác cho điểm cuối của đường
Last width: Giá trị đường may của điểm cuối.
- Nhập giá trị đường may rồi nhấn OK
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh.( Z).
12.2 Remove Seam ( Shift + S):
Xóa đường may
Thao tác: - Chọn chi tiết cần xóa đường may
- Chọn lệnh, khi đó đường may trên chi tiết sẽ được xóa
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
12.3 Remove Seam on Segment ( Ctrl+ Shift+ Alt+ S): 
Xóa một đoạn đường may.
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường muốn xóa đường may, khi đó đường may của đường được chọn sẽ bị xóa.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
12.4 Cut Seam Angle:
Cắt đường may tại các góc.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn một điểm tại góc chi tiết, Chọn hai điểm trên đường may 
tại góc đó. 
Đoạn đường may tính từ số 2 đến số 3 trên hình vẽ sẽ bị xóa.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
12.5 Coppy Seam và Paste Seam:
Sao chép đường may, Dán đường may
Thao tác: - Chọn lênh Copy Seam để sao chép đường may
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cần sao chép đường may( lúc này trên phần mềm tự động chọn lệnh Paste Seam cho 
phép ta lựa chọn đường cần dán đường may mà không cần phải chọn lệnh).
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường cần dán đường may.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
12.6 Replicate Seam:
Cắt đường may.
Thao tác: - Đặt đường may hai chi tiết chồng lên nhau, ít nhất phải có 2 điểm chung.
- Chọn lệnh “replicate seam”
- Chọn 2 điểm chung của đường may theo chiều kim đồng hồ, khi đó góc của đường may sẽ bị cắt bớt cho phù hợp với đường may 
của chi tiết kia.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
Propriety information of Optitex ©2012 54|
Propriety information of Optitex ©2012
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
12.7 Match Seam: 
Di chuyển chi tiết này chồng lên chi tiết khác để kiểm tra và chỉnh sửa cho 
đường may. 
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Chọn một điểm trên chi tiết 1, chọn điểm thứ 2 trên chi tiết 2. Sau 
khi 2 chi tiết được ghép lại với nhau, xuất hiện bảng hội thoại“Move Piece on 
Piece”
Aligned Direction: hướng liên kết
To Previous Point: ghép tại điểm đầu.
To next Point: ghép tại điểm kế tiếp
Moving Piece: dịch chuyển chi tiết
Flip moving piece: thay đổi lại hướng ghép
Open this dialog without alt button: mở hộp thoại bằng phím “Alt” khi thực hiện 
lệnh.
Apply: áp dụng lệnh cho chi tiết.
Close : đóng kết thúc lệnh
- Chọn 2 điểm chung của đường may theo chiều kim đồng hồ, khi đó 
góc của đường may sẽ bị cắt bớt ( tăng thêm) cho phù hợp với đường may 
của chi tiết kia.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh
( Z).
 
12.8 Seam segment: tạo đường may theo đoạn thẳng.
Chọn lệnh, chọn đoạn thẳng cần tạo đường may, sẽ xuất hiện bảng bên cạnh. 
Sau đó điền thông số đường may muốn tạo vào. Bấm “ok”.
12.9 Convert internal to seam: đổi đường nội vi bên trong thành đường may.
Chọn lệnh, chọn đường nội vi cần chuyển.
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13. Darts and Pleats:
Nhóm lệnh tạo pen và ly
13.1 Dart ( Ctrl+ Alt+ D): 
Tạo Pen
Thao tác: - Chọn lệnh
- Tạo 2 điểm làm chân pen, kéo và vẽ chọn đỉnh pen. 
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( Z).
Click đúp chuột trái vào đỉnh pen ta có thể điều chỉnh một số thông số 
cho pen ở tại Properties như:
Depth : độ sau của pen
Width : độ rộng của pen
Overlap: chồng
*none: không chồng
*cw : chồng ra bên ngoài
*ccw : chồng vào phía bên trong.
Name : tên của pen
Location: vị trí
Trục X
Trục Y
Equal for all sizes : thực hiện cho tất cả các size.
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.2 Add Fullness: 
Tạo ly qua 2 điểm nằm trên đường bao.(tạo độ xòe cho váy)
Mở độ xòe rộng của ly, Độ xòe của ly có thể được thêm song song, hoặc xoay theo góc
Thao tác: - Chọn lệnh
- Chọn điểm mở ly đầu trên đường bao cuả chi tiết.
- Chọn điểm mở ly thứ hai trên đường bao của chi tiết( lưu ý hai điểm không được nằm trên cùng 1 đường). Khi đó hộp thoại Open 
Fullness Option xuất hiện xác định giá trị điểm đầu điểm cuối của ly và số lượng được tạo ra song song hay theo góc.
Distance from opening point: Độ rộng của ly tại điểm thứ nhất
CW: Độ rộng của ly mở theo chiều kim đồng hồ.
CCW: Độ rộng cuả ly mở ngược chiều kim đồng hồ.
Distance from pivot point: Độ rộng của ly tại điểm thứ hai
Angle: góc
Dashed Lines: Hiển thị đường ly là đường nét đứt
Number: Số lượng của ly được tạo ra
Distance: Khoảng cách giữa các ly được tạo ra tính từ điểm đầu tiên.
Variable Distance: Khoảng cách giữa các ly tính từ điểm thứ hai.
Distribute slash lines CCW: hướng mở của các ly theo chiều kim đồng hồ
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.3 Dart by Pivot: 
Tạo pen bởi các điểm cố định có sẵn.
Sử dụng lệnh này để tạo ra pen dựa vào 2 điểm xác định của đường 
viền trong khi các phần còn lại của đường viền vẫn không thay đổi.
*Lưu ý: không nên tahy đổi độ rộng, hoặc đóng pen tạo ra với công cụ 
này bằng cửa sổ thuộc tính của pen. Nếu sự thay đổi là cần thiết, ta sử 
dụng công cụ” Close Dart By Pivot Points” hoặc “Edit Dart By Pivot 
Points”.
Thao tác:
- Chọn lệnh.
- Chọn điểm chân pen dọc theo đường viền bên ngoài ( điểm 1)
- Chọn điểm đỉnh pen tại vị trí bên trong chi tiết.(điểm 2)
- Chọn điểm cố định đầu tiên trên đường bao quanh.(điểm 3)
- Chọn điểm thứ 2 dọc theo đường viền bên ngoài (điểm 4)
- Kéo chuột để mở pen, xuất hiện bảng hộp thoại:” Create dart by pivot 
points”
Angle : góc giữa đỉnh và chân pen 
Distance : Khoảng cách giữa đỉnh và chân pen nằm trên đường viền 
bao. Khoảng cách này không phải là độ sâu của pen mới được tạo ra mà 
là độ sâu ban đầu, tại thời điểm ta tiến hành chọn điểm đỉnh pen(tức là 
tại bước 3)
Width : độ rộng của pen
Depth : độ sâu của Pen
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.4 Edit Dart by Pivot:
Chỉnh sửa pen: 
Sử dụng lệnh này để chỉnh sửa lại thông số cho pen mà không làm thay 
đổi thông số của các đoạn đường bao chi tiết.
Thao tác: - Chọn công cụ Edit Dart By Pivot Points tool  trên thanh 
công cụ Toolbox
- Chọn pen bằng cách bấm trái chuột vào tâm đỉnh pen.
- Chọn điểm đầu tiên của trục dọc theo đường viền, chọn các 
trục điểm là theo chiều kim đồng hồ.
- Chọn điểm thứ 2 dọc theo trục đường viền. Điền thông số 
chiều rộng và chiều sâu cho pen vào bảng hội thoại. 
- Nhấn Ok để kết thúc lệnh.
13.5 Close Dart by Pivot:
Đóng Pen:  Sử dụng công cụ này để đóng pen được tạo ra bởi lệnh Dart 
by Pivot nhưng không làm thay đổi chi tiết.
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Chọn pen bằng cách bấm vào đỉnh Pen
- Chọn điểm đầu tiên, chọn điểm thứ hai trên trục dọc theo 
đường viền và chọn của các điểm là theo chiều kim đồng hồ. Để đảm 
bảo độ chính xác khi đóng ben thì điểm đầu và điểm cuối khi chọn phải 
trùng với điểm đầu và cuối khi sử dụng lệnh Dart by Pivot để mở pen
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.6 Arch and Cut Dart: 
Lệnh cắt Pen
Thao tác: - Chọn lệnh, Click chọn đỉnh pen
- Giữ chuột trái di chuyển chỉnh độ cong cho pen click chuột 
trái cắt pen.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh( Z).
1. chi tiết ban đầu
2. click vào đầu nhọn pen
3. chỉnh độ cong của đường
Nhấn Alt xuất hiện hộp thoại Create Arcs For Dart, điền thông số vào 
bảng rồi nhấn OK.
Number of Points Along Arc: Số lượng điểm nằm trên đường cong.
Radius: Bán kính cong
Distance: Khoảng cách 
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.7 Reform Piece to Fan:
Mở chi tiết dưới dạng quạt khi ráp chi tiết phẳng và một chi tiết có độ cong lớn.
Thao tác: - Chọn lệnh 
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường ráp trên chi tiết phẳng
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường ráp trên chi tiết cong.
- Chọn điểm đầu và điểm cuối của đường sẽ được mở dưới dạng quạt.
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh(Z).
Propriety information of Optitex ©2012 62|
Propriety information of Optitex ©2012
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
 thietkerap.net
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.8 Create Dart: 
Tạo pen.
Thao tác: - Chọn lệnh
- Click trái chuột vào 1 điểm và kéo chuột tới vị trí cần vẽ pen 
để chọn một trục các điểm. Xuất hiện hộp thoại “properties”, điền thông 
số cho pen tại bảng này .
- Click phải chọn Select tool để kết thúc lệnh ( Z).
13.9 Multiple Dart:
Tạo nhiều pen cùng một lúc.
Thao tác: - Chọn lệnh Multiple Dart, xuất hiện bảng hội thoại.
Number of darts: Số pen được tạo ra.
Set on first point: Chọn pen thứ nhất tại điểm lựa chọn đầu tiên.
Set on last point: Chọn pen cuối cùng được tạo ra tại điểm cuối
Equal for all sizes: Chiều sâu của pen bằng nhau cho tất cả các size. 
Overlap direction: Hướng
Width: Thiết lập độ rộng cho pen đầu và pen cuối. Các pen nằm giữa sẽ 
được chia theo tỷ lệ.
Depth:độ sau pen cho pen đầu và pen cuối, các pen nằm giữa sẽ được 
chia theo tỷ lệ.
Angle: Thiết lệp góc cho pen đầu và pen cuối, các pen nằm giữa sẽ có 
góc theo tỷ lệ. 
 
13.10 Copy Dart, Paste Dart:
Sao chép pen, Dán pen
Thao tác: - Chọn pen cần copy
- Chọn lệnh Copy Dart
- Chọn vào điểm cần dán 
- Chọn lệnh Paste Dart
13.11 Close Darts: 
Đóng pen.
Thao tác: - Chọn pen cần đóng.
- Chọn lệnh Close Darts, lúc này pen sẽ được đóng lại.
13.12 Fix Dart:
Chỉnh sửa pen.
Thao tác: - Chọn lệnh Fix Dart.
- Click chọn vào điểm đỉnh pen, khi đó hộp thoại Fix Darts 
xuất hiện.
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
2.Move center: di chuyển đỉnh pen
vào giữa pen
3.Make frist edge shorter: điểm đầu tiên ngắn hơn.
4.Make second edge longer: điểm
thứ 2 dài hơn
5.Make frist and second edge
average: 2 điểm bằng nhau
6.Fix overlap direction:
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.13 pleat ( L): 
Tạo xếp ly 
Thao tác: - Chọn lệnh Pleat ( L)
- Chọn 2 điểm trên đường viền để mở ly 
Xuất hiện bảng hội thoại
*Style: kiểu ly
*Depth:độ rộng pen
*Variable depth:độ rộng của điểm thứ 2 của pen.
*Multiple pleats:
+Number of pleats: số ly được tạo ra
+Distance:khoảng cách giữa 2 ly
+Variable Distance: độ rộng điểm thứ 2 của ly
Sử dụng công cụ này để tạo độ xòe một đầu của ly
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
Variable distance có giá trị bằng “distance”
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
Variable distance có giá trị khác“Distance”.
+Counter clockwise open side:chiều mở của ly
Create a pleat Không đánh dấu Đánh dấu chọn
 
PHẦN 1: TOOL BOX CÁC LỆNH VỀ THIẾT KẾ
13.14 Pleat lines ( Shift + L):
Tạo đường tâm ly
Chọn 2 điểm trên đường viền để vẽ ly. Sau khi ly được tạo ra, muốn thay đổi ly vào “Properties” của ly
Name : Tên của ly
Style : Kiểu ly
Depth : độ sâu của ly
Variable : độ biến thiên của ly
Variable depth : độ rộng của điểm thứ 2 của ly
Open : mở hay đóng ly
Dashed line : Ẩn hiện đường ở giữa ly.

 

Công Ty TNHH Thiết Kế Thời Trang THỊNH VƯỢNG 

 

Chuyên dịch vụ in sơ đồ, cắt rập cứng, nhảy size, giác sơ đồ

 

Chuyên Đào Tạo thiết kế rập tay và trên vi tính.

 

Đ/c:147/11 đường số 15 - P.Bình Hưng Hòa - Quận Bình Tân - HCM

 

Tel: 0988.909.679

 

       08 668 200 96

 

giohang
Giỏ hàng